Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti`nde, "Finansal oynaklıklardaki artışın ve toplam talepte öngörülen yavaşlamanın firmaların nakit akışı ve bilançoları üzerindeki etkisi takip edilerek, diğer politikalarla koordineli şekilde gerekli tedbirler alınmaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayımlandı
24.03.2020 Salı 15:52

Güncelleme : 25.03.2020 Çarşamba 11:05

Para Politikası Kurulu'nun 17 Mart'taki toplantısına ilişkin özet yayımlandı.

Özette, şubat ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0,35 arttığı, yıllık enflasyonun 0,22 puan yükselişle yüzde 12,37 olduğu hatırlatıldı.

Gerek işlenmemiş gerekse işlenmiş gıda gruplarında gözlenen yıllık enflasyon artışının tüketici enflasyonunu yukarı çeken temel unsur olduğu kaydedilen özette, uluslararası petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte akaryakıt  fiyatlarının gerilediği ve enerji grubu yıllık enflasyonunun azaldığı vurgulandı.

Özette, hizmet enflasyonun şubat ayında bir miktar artış sergilerken, temel mal enflasyonunun ılımlı bir seyir izlediği, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonunun ise sınırlı ölçüde arttığı, eğilimlerinin görece yatay seyrettiği  bildirildi.

Enflasyon beklentilerinde gözlenen ılımlı eğilimin mart ayında da devam ettiğine değinilen özette, beklenti dağılımında anket katılımcıları arasındaki uzlaşının bir miktar daha güçlendiği dile getirildi. 

ENFLASYONU ETKİLEYEN UNSURLAR

Özette, 2019'un son çeyreğine ilişkin milli gelir verileri ile iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin finansal koşullardaki iyileşme ve kredilerdeki ivmelenmeyle birlikte yurt içi talep kaynaklı olarak güç  kazandığının altı çizildi.

Bu dönemde, özel tüketim harcamalarının artmaya devam ederken, kamu  kesiminin de tüketim kanalıyla destekleyici duruşunu sürdürdüğü ifade edilen  özette, yatırımların sınırlı bir toparlanma sergilese de zayıf seyrettiği  kaydedildi.

Özette, ihracattaki artışın sürmesine rağmen ithalattaki canlanmayla  birlikte net ihracatın yıllık ve dönemlik büyümeye negatif katkı verdiği  belirtildi.

Mevcut verilerin, iktisadi faaliyetin güçlü seyrini Ocak-Şubat  döneminde koruduğuna ve sektörel yayılımındaki iyileşmenin devam ettiğine işaret  ettiği anımsatılan özette, bu dönemdeki güçlü kredi ivmesinin yurt içi talebi  desteklediği, yatırımlarda ve istihdamda ise toparlanma sinyalleri alınmakla  birlikte zayıf seyrini sürdürdüğü bildirildi.

Özette, rekabet gücündeki gelişmelerin olumlu etkisi ve küresel büyüme  görünümündeki kısmi iyileşmenin de katkısıyla Ocak-Şubat döneminde ihracattaki  artış eğiliminin korunduğu, ancak kredi ve yurt içi talep görünümüne bağlı olarak  ithalat talebinin de yükselişini sürdürdüğü kaydedildi.

Mart ayıyla birlikte corona virüs salgınının iktisadi faaliyeti dış  ticaret, turizm ve iç talep kanallarıyla sınırlamaya başladığının görüldüğü  vurgulanan özette, küresel ticaret hacmindeki zayıflama ve seyahat kısıtlarının  ihracatı ve ulaştırma faaliyetlerini sınırladığı ifade edildi.

Özette, belirsizliklerdeki artışın ve finansal piyasalardaki  oynaklığın yurt içi talep üzerindeki olası etkilerinin yakından takip edildiği  kaydedilerek, gelecek dönemde ihracat ve turizm gelirlerindeki zayıflamaya karşın  enerji fiyatlarındaki belirgin düşüşe bağlı olarak cari işlemler dengesinin  ılımlı bir seyir izlemesinin beklendiği belirtildi.

Aralık döneminde işsizlik oranlarındaki düşüşün katılım oranındaki  gerilemeyle birlikte devam ettiği kaydedilen özette, şu değerlendirmelere yer  verildi:

"Bir önceki döneme göre inşaat istihdamındaki kısmi toparlanma devam  ederken, sanayi istihdamı gerilemiş, hizmet istihdamı yatay seyretmiştir. Öncü  göstergeler işsizlik oranlarındaki düşüşün ilk çeyrek genelinde sürdüğüne işaret  ederken, salgının iktisadi faaliyet üzerindeki sınırlayıcı etkilerine bağlı  olarak işgücü piyasasının seyri yakından takip edilmektedir."

"PARA POLİTİKASI ARAÇLARININ UYARLANMASININ SÖZ KONUSU OLABİLİR"

Özette, salgının küresel ölçekte hızla yayılmasıyla birlikte  belirsizliklerin arttığı ve küresel büyüme görünümünün zayıfladığı belirtildi.

Küresel para politikalarının salgın hastalığın finansal ve ekonomik  etkilerini en aza indirmek için alınan olağanüstü önlemler dahilinde iktisadi  faaliyeti destekleyici konumlarının güçlendirdiği kaydedilen özette, "Gelişmiş ve  gelişmekte olan ülke merkez bankaları genişleyici yönde koordineli adımlar  atarken, aynı zamanda birçok ülkede maliye politikası alanında hanehalkı ve  firmalara yönelik kapsamlı tedbir paketleri uygulamaya konulmaktadır."  ifadelerine yer verildi.

Özette, devam eden finansal oynaklıkların ve salgın hastalığın  yayılımını yavaşlatmaya yönelik önlemlerin küresel ölçekte toplam talep üzerinde  belirleyici olduğu anımsatıldı.

Söz konusu unsurların başta ihracat, turizm ve bağlantılı sektörler  olmak üzere yurt içi büyüme üzerindeki etkilerinin yakından izlendiğine değinilen  özette, seyahat kısıtlamaları gibi önlemlerin ve belirsizliklerin yurt içi talep  kanalıyla iktisadi faaliyet ve iş gücü piyasası üzerinde oluşturabileceği  etkilerin büyüklüğü ve süresine göre para politikası araçlarının uyarlanmasının  söz konusu olabileceği bildirildi.

Özette, küresel iktisadi faaliyetteki zayıflamanın emtia talebini  sınırladığı vurgulanarak şu değerlendirmelere yer verildi:

"Finansal piyasalarda oynaklığın artması başta ham petrol ve metal  fiyatları olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarında sert düşüşlere yol  açmıştır. Ayrıca, petrol ihracatçısı ülkeler arasında üretim miktarına yönelik  anlaşmazlıklara bağlı oluşan arz yönlü etkiler de ham petrol fiyatlarının düşük  seyretmesine neden olmaktadır. Bu bağlamda, zayıflayan küresel büyüme görünümünün  de etkisiyle küresel enflasyon oranlarının 2020 yılında aşağı yönlü bir görünüm  sergilemesi beklenmektedir."

"SALGIN KÜRESEL ÖLÇEKTE HİSSE SENEDİ VE TAHVİL GETİRİLERİNİ KESKİN ŞEKİLDE DÜŞÜRDÜ"

Özette, son dönemde corona virüs salgınına ilişkin artan  belirsizliklerin ve likidite sıkışıklığının küresel ölçekte hisse senedi ve  tahvil getirilerini keskin şekilde düşürdüğü belirtildi.

Bu durumun risk iştahı ve gelişen ülke finansal varlıklarına yönelik  talebin gerilemesine yol açtığı bildirilen özette, salgın hastalığın sermaye  akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla  oluşturmakta olduğu küresel etkiler ve bu etkilere yönelik atılan politika  adımlarının yakından takip edildiği kaydedildi.

Özette, corona virüs salgını öncesi dönemde Türkiye ekonomisine ilişkin  makroekonomik göstergelerde belirgin bir iyileşme kaydedildiği vurgulandı.

Enflasyonda hızlı bir düşüşün sağlandığı, cari işlemler dengesinde de  önemli bir düzelmenin gözlemlendiği ifade edilen özette, finansal koşullardaki  iyileşmeyle birlikte iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin güç kazandığı,  bu dönemde şirketler kesiminin yabancı para borçluluğunun azaldığı ve bankacılık  sektörünün likidite ve sermaye tamponlarının güçlendiği aktarıldı.

"TÜRKİYE EKONOMİSİNİN OLUMSUZ ŞOKLARA KARŞI DİRENCİ ARTTI"

PPK özetinde, dengelenme sürecinde elde edilen kazanımların Türkiye  ekonomisinin olumsuz şoklara karşı direncini arttırdığı vurgulanarak, "Bununla  birlikte, finansal oynaklıklardaki artışın ve toplam talepte öngörülen  yavaşlamanın firmaların nakit akışı ve bilançoları üzerindeki etkisi takip  edilerek, diğer politikalarla koordineli şekilde gerekli tedbirler alınmaya devam  edecektir." ifadelerine yer verildi.

Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki  olumsuz etkilerinin sınırlandırılması açısından finansal piyasaların, kredi  kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin devamının büyük önem  arz ettiği belirtildi.

Özette, bu çerçevede, TCMB'nin finansal istikrarı desteklemek amacıyla kapsamlı bir tedbir seti uygulamaya koyduğu hatırlatıldı.

"EMTİA FİYATLARINDAKİ KESKİN DÜŞÜŞ ENFLASYON GÖRÜNÜMÜNÜ OLUMLU ETKİLEDİ"

Özette, enflasyon beklentileri ile iç talep koşulları ve üretici  fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin  eğilimlerinin ılımlı seyrettiği belirtildi.

Küresel gelişmeler paralelinde Türk lirasında gözlemlenen değer  kaybına karşın, başta ham petrol ve metal fiyatları olmak üzere uluslararası  emtia fiyatlarındaki keskin düşüşün enflasyon görünümünü olumlu etkilediği  vurgulanan özette, küresel ticaret hacmindeki zayıflama ve seyahat kısıtlamaları  gibi önlemlere bağlı olarak toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı  etkisinin bir miktar arttığı bildirildi.

Özette, "Para politikası faizinde yapılan indirimin alınan diğer  önlemlerle birlikte finansal piyasaların sağlıklı işleyişinin teminine ve reel  sektörün nakit akışının desteklenmesine de katkı yapması öngörülmektedir. Merkez  Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki  bütün araçları kullanmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığı, ülke risk priminin  gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç  kazanması açısından büyük önem taşıdığı anımsatılan özette, enflasyondaki düşüşün  hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki  temkinli duruşun sürdürülmesi gerektiği kaydedildi.

Özette, parasal duruşun ana eğilime dair göstergelerin dikkate  alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirleneceği  belirtildi.

Salgın hastalığa bağlı iktisadi risklerin en aza indirilmesi açısından  para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümün sürdürülmesinin büyük önem arz  ettiği vurgulanan özette, şu değerlendirmeler yapıldı:

"Salgın hastalığın ekonomiyi birçok farklı kanaldan etkilemesi, başta  nakit akışının düzenlenmesi ve istihdamın korunmasına yönelik tedbirler olmak  üzere şirketler ve hanehalkı üzerindeki etkilerin asgari düzeyde tutulabilmesi  için koordineli politika uygulamaları gerektirmektedir. Dolayısıyla, makro  ölçekteki para ve maliye politikalarının yanı sıra en çok etkilenen iktisadi  birimleri hedefleyen ve sektörel etkileşimleri dikkate alan politika  uygulamalarının kritik önemde olduğu değerlendirilmektedir. Bu süreçte atılacak  politika adımlarının hedefli ve geçici nitelikte olması politika etkinliğini  destekleyecektir. Bunun yanı sıra, açıklanacak her türlü yeni veri ve haber  Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabilecektir."

En Çok Okunan Haberler