SPK`nın Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği yürürlüğe girdi

Sermaye Piyasası Kurulu`nun (SPK) "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği” Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SPK`nın Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği yürürlüğe girdi
27.06.2020 Cumartesi 13:15

Güncelleme : 29.06.2020 Pazartesi 11:18

SPK'dan yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPK) çeşitli  maddelerinde değişiklik yapan “Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik  Yapılmasına Dair Kanun” 25 Şubat 2020 tarihli ve 31050 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanarak yürürlüğe girdiği anımsatıldı.

Kurul nezdinde bu kapsamda yürütülen ikincil düzenleme çalışmaları  çerçevesinde SPK’da yapılan değişiklikler ve piyasadan gelen diğer talepler de  dikkate alınarak hazırlanan “II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve  Ayrılma Hakkı Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ifade  edilen açıklamada, tebliğ ile getirilen temel yeniliklere ilişkin şunlar  kaydedildi:

"Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliğ’de halka açık ortaklıkların, tüm  birleşme ve bölünme işlemleri yerine Tebliğ’in 5'inci maddesinde belirlenen  nitelikteki birleşme ve bölünme işlemlerine taraf olması, Tebliğin 6'ncı  maddesinde belirlenen kriterlere göre önemli büyüklükteki mal varlığını  devretmesi, devri sonucunu doğuran işlemler tesis etmesi veya bu mal varlığı  üzerinde sınırlı ayni hak tesis etmesi, tür değiştirmesi, imtiyaz öngörmesi veya  mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi Önemli Nitelikteki İşlem  (ÖNİ) olarak sayılmıştır."

Açıklamada, diğer taraftan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği  uyarınca Birinci ve İkinci Grupta yer alan ortaklıklar ile gayrimenkul ve girişim  sermayesi yatırım ortaklıkları dışındaki payları borsada işlem gören  ortaklıklardan, fiili dolaşımdaki pay oranı yüzde yüzde 50’nin üstünde olanlar  için, mal varlığına ilişkin işlemlerin önemlilik kriterlerinden bağımsız olarak  fiili faaliyet konusunun tümüyle değişmesine yol açması durumu da ayrıca ÖNİ  kabul edildiği bildirildi.

Diğer tebliğlerde ÖNİ olduğu belirtilen işlemlerin ise geçerliliğini  koruduğu aktarılan açıklamada, "Borsa kotundan çıkma, sona erme, esas sözleşme  değişikliğine bağlı faaliyet konusu değişikliği ve ilişkili taraflardan mal  varlığı alımı gibi işlemler ise ÖNİ kapsamından çıkarılmıştır. Bu çerçevede  ortaklıkların borsa kotundan çıkması, II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma  Hakları Tebliği’nde yer alan düzenlemeler çerçevesinde satma ve çıkarma  haklarının kullanılması sonucunda mümkün olabilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ÖNİ’nin gerçekleştirilebilmesi için ortaklıklarca önce  Tebliğ’in 8'inci maddesindeki hususları içeren bir yönetim kurulu kararı  alınması, sonrasında ise işlemin genel kurul onayına sunularak gerekli nisaplarla  onaylanması gerektiği belirtilerek, işleme ilişkin yönetim kurulu kararı (veya  daha geç ise ilgili kurumların izin-onay tarihi) ile işlemin onaylanacağı genel  kurul tarihi arasında ise en fazla 3 ay süre olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

AYRILMA HAKKINA SAHİP OLAN PAY SAHİPLERİNİN VE PAY TUTARLARININ BELİRLENMESİ

Açıklamada, tebliğde payları borsada işlem gören ortaklıklar için hak  sahipliğinin belirlenmesinde işlemin kamuya açıklandığı tarihteki pay  sahiplerinin anılan tarih itibarıyla sahip olduğu paylar (takasın tamamlanmasına  bakılmaksızın eşleşmiş emirler dahil) için ayrılma hakkının öngörüldüğü  bildirilerek, şunlar aktarıldı:

"Bu kapsamda ayrılma hakkına konu edilebilecek pay tutarları, işlemin  kamuya açıklandığı tarih itibarıyla sahip olunan paylardan, genel kurul tarihine  kadar varsa yapılan satışların son giren ilk çıkar esasına göre ve gün sonu net  bakiyeler üzerinden düşülmesi yoluyla belirlenecektir. Ayrılma hakkına sahip olan  pay sahipleri ile bu kişilerin ayrılma hakkı kullanımına konu edilebilecek pay  tutarlarını gösteren liste Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ tarafından hazırlanarak  genel kurul toplantısından bir önceki iş günü ilgili ortaklığa verilecektir.  Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar için ise, payların likiditesinin düşük  olması ve borsa fiyatı bulunmaması sebebiyle, genel kurula katılan tüm ortakların  tüm payları için ayrılma hakkı kullanılması şeklindeki mevcut uygulamanın devam  etmesi öngörülmüştür."

AYRILMA HAKKI FİYATI

Açıklamada, SPK'nın 24'üncü maddesinde yapılan değişiklikle ayrılma  hakkı kullanım fiyatı olarak Kurulca esasları belirlenecek adil bedel  uygulamasına geçildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu konuda piyasadan iletilen görüşler ve ortaklık paylarının işlem  gördüğü pazarlar için esas alınan kriterler de göz önünde bulundurularak, ayrılma  hakkı fiyatına ilişkin esaslarda farklılaştırmaya gidilmiştir. Buna göre işlemin  kamuya açıklandığı tarih itibarıyla payları Borsa İstanbul AŞ Yıldız Pazar’da  işlem gören ortaklıklar için bu tarihten önceki son bir aylık, diğer ortaklıklar  için ise bu tarihten önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük  düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması ayrılma hakkı  kullanım fiyatı olarak belirlenmiştir. Payları borsada işlem görmeyen  ortaklıklarda ise ayrılma hakkı fiyatı tespiti için değerleme raporu hazırlanması  şeklindeki uygulama korunmuş, ancak değerleme raporunun esas alacağı tarihten  itibaren genel kurula kadar geçen sürede şirket değerini etkileyecek gelişmeler  olması durumunda ek rapor hazırlanması gerektiği hükme bağlanmıştır."

Açıklamada, SPK’nın 24'üncü maddesinde yapılan diğer bir değişiklikle  ayrılma hakkına konu payların, ortaklık tarafından satın alınmasından önce,  mevcut pay sahiplerine veya diğer yatırımcılara önerilmesi imkanının getirildiği  belirtilerek, Tebliğ’de bu hususa ilişkin işleyiş süreci düzenlendiği ifade  edildi.

AYRILMA HAKKININ DOĞMADIĞI HALLER VE MUAFİYET DURUMLARI

Açıklamada, SPK’nın 24'üncü maddesinde yapılan bir diğer değişiklik  ile ayrılma hakkının doğmadığı hallere ilaveten Kurula ayrılma hakkı  kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet verilmesi yetkisinin de tanındığı  belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede ortaklıkların finansal güçlükten kurtulmak amacıyla  gerçekleştirdiği işlemler, mal varlığı üzerinde üçüncü kişiler lehine sınırlı  ayni hak tesisi karşılığında maddi menfaat elde etmesi veya devrolan konumunda  olmakla birlikte temel faaliyet konusunun ve ortaklık yapısının devralan şirket  nezdinde büyük ölçüde korunduğu grup içi birleşmelere taraf olması gibi işlemler  Kurulca muafiyet verilebilecek haller arasında sayılmıştır.

Ayrıca mülga düzenlemede ayrılma hakkının doğmadığı hal olarak kabul  edilen bazı durumlar (imtiyazların kaldırılması/değiştirilmesi, gönüllü pay alım  teklifinde bulunulması, birleşme amaçlı ortaklığın taraf olduğu birleşme  işlemleri gibi) muafiyetler arasına alınarak Kurulca yapılacak inceleme ve  değerlendirme sonucunda karar verilmesi öngörülmüş, ayrılma hakkının doğmadığı  hallere yapılan ilavelerle (kurtarma amaçlı birleşmeler, geri alım hakkıyla  bankalara yapılan satışlar gibi) ise şirketlerin faaliyetlerinin devamlılığı için  gerekli işlemleri maliyetsiz yapabilmeleri amaçlanmıştır. Halka arzların teşvik  edilmesi amacıyla ise bağlı ortaklık paylarının halka arz yoluyla satılması  işlemleri ayrılma hakkının doğmadığı haller arasına eklenmiştir."

GEÇİŞ HÜKÜMLERİ

Tebliğ’in yürürlük tarihinden önce kamuya açıklanan ÖNİ’ler açısından  mülga II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve  Ayrılma Hakkı Tebliği hükümlerinden 7222 sayılı Kanun ile değişiklik yapılan  SPK’ya aykırı olmayanların uygulanmasına devam edileceği belirtilerek, "Buna göre  borsa şirketleri için Tebliğ’in yürürlük tarihinden önce açıklanan ÖNİ’ler  açısından ayrılma hakkından yararlanabilecek kişi ve pay tutarlarının  belirlenmesinde 25 Şubat 2020 tarihinden önce kamuya açıklanan işlemler için 25  Şubat 2020 tarihi, 25 Şubat 2020 tarihi ile Tebliğin yürürlüğe girdiği 27 Haziran  2020 tarihi arasında kamuya açıklanan işlemler için ise açıklama tarihi esas  alınacaktır."

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER VE AYRILMA HAKKI TEBLİĞİ UYGULAMA REHBERİ

Açıklamada, tebliğ ile getirilen yenilikleri ve uygulamada  karşılaşılması muhtemel sorunları açıklığa kavuşturmak üzere "Önemli Nitelikteki  İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği Uygulama Rehberi" (Rehber) hazırlandığı  kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler